هزینه حمل بار برای شهرستان به عهده مشتری می باشد.

بذرهای کوچک برای یک متر مربع و بذرهای بزرگ برای دو متر مربع استفاده می شود.